Privacy beleid MDK ten behoeve van sollicitanten

MDK hecht veel waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Dit privacy beleid beschrijft hoe wij

met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de

Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

 

Toepassingsbereik

Dit privacy beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van

persoonsgegevens die MDK van haar sollicitanten verzamelt. Persoonsgegevens zijn gegevens over

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij raden u aan dit privacy beleid goed

door te lezen, zodat u op de hoogte bent welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke

doeleinden en op welke wijze we persoonsgegevens beheren.

 

Doel

Het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens tijdens de

sollicitatieprocedure is gebaseerd op een wettelijke grondslag. MDK verzamelt en verwerkt alleen

die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze wettelijke doeleinden en grondslag.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in de administratie van sollicitanten ten behoeve

van de uitvoering en administratie van uw sollicitatie. De verwerking is noodzakelijk voor werving- en

selectieprocedures, u kunt hierbij denken aan onder andere:

  • het contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over de vacature;
  • het behandelen van eventuele verzoeken, opmerkingen of vragen vanuit u:

 

Gegevens van sollicitanten

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzamelt en verwerkt:

  • Algemene persoonsgegevens (hieronder worden verstaan: naam, voornaam, voorletters, adres, e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.)

 

Gegevens betreffende uw sollicitatie

Het betreft hier de informatie die u heeft gegeven in uw motivatiebrief en op uw CV. Denk

daarbij aan opleidingen, trainingen, werkervaring en arbeidsverleden, eventuele referenties,

taalvaardigheden, hobby’s en interesses. MDK verwerkt uitdrukkelijk geen bijzondere of

gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische

achtergrond, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.

 

Overige persoonsgegevens

Het betreft hier gegevens waarvan u kiest om deze met ons te delen gedurende uw sollicitatie.

Verwerking en beheer van uw persoonsgegevens

MDK is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de verwerking van uw

persoonsgegevens. De afdeling personeels- en salarisadministratie is als beheerder belast met het

feitelijke beheer van de persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat er passende technische en

organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van

onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Persoonsgegevens worden enkel in overeenstemming met

de wet en dit beleid op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en enkel voor de in dit beleid

bedoelde doeleinden verzameld.

 

Doorgifte aan derden

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan aan

relevante afdelingen en personen die bij uw sollicitatie zijn betrokken.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens in de administratie sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek

van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Tenzij

u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens voor de duur van maximaal één jaar na beëindiging

van de sollicitatieprocedure te bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw

persoonsgegevens:

  • Recht op inzage

          u heeft recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben;

  • Recht op correctie

Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens

of om het wijzigen van onjuistheden hierin.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek

uw verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming verwerken, dit voor zover de

gegevens feitelijk onjuist zijn;

Recht op indienen klacht; u heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de

toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met

deze privacyverklaring worden verwerkt.

 

Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens

verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u zich wenden tot de afdeling Personeelszaken

Mevr M Palland mail:MP@mdk.nl  of  MDK Plants & Decorations BV Zwethlaan 18 2675LB Honselersdijk  tel:0174-630615